Studie voor de ontwikkeling en implementatie van een uitgebreid systeem voor producentenverantwoordelijkheid voor textiel.

Het voorstel tot wijziging van de kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG is bedoeld om deze situatie te verhelpen. Ze voorziet dat textiel vanaf 1 januari 2025 afzonderlijk moet worden ingezameld. Ook moeten de lidstaten binnen 2,5 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn een uitgebreid systeem voor producenten-  verantwoordelijkheid opzetten.

Als onderdeel van de herziening van de kaderrichtlijn Afval willen de federaties Comeos, Fedustria en Creamoda zichzelf en hun leden voorbereiden op de komende wetgeving over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Ze hebben Recydata de opdracht gegeven om een voorstudie uit te voeren over hoe een collectieve beheersorganisatie voor textiel (kleding, schoeisel en huishoudlinnen) eruit zou moeten zien. In de loop van 2024 zal een uitgebreid werkproces worden opgestart om de contouren van een beheersorganisatie vast te leggen.

REP textiles